Клинични изследвания

Клинични изследвания

СУЕ / ESR3.00 лв.
ПКК (пълна кръвна картина) / CBC7.00 лв.
Диференциално броене 5 показателя / 5 Diff 8.50 лв.
Протромбиново време / Prothrombin Time6.00 лв.
Фибриноген / Fibrinogen6.00 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време / aPTT8.00 лв.
Време на кървене/ Blеeding time3.90 лв.
Време на съсирване/ Clotting time4.00 лв.
Общи биохимични маркери
Уреа / Urea4.00 лв.
Креатинин / Creatinine4.00 лв.
Лактат / Lactat8.00 лв.
Пикочна киселина / Urea acid4.00 лв.
Общ билирубин / Total bilirubin4.00 лв.
Директен билирубин / Direct bilirubin4.00 лв.
Индиректен билирубин / Indirect bilirubin3.00 лв.
Протеини
Общ белтък / Total protein4.00 лв.
Албумин / Albumin4.00 лв.
Преалбумин / Prealbumin20.00 лв.
Хаптоглобин / Haptoglobin20.00 лв.
Ензими
Аланин аминотрансфераза (АЛАТ) / ALAT4.00 лв.
Аспартат аминотрансфераза (АСАТ) / ASAT4.00 лв.
Гамаглутамил трансфераза (ГГТ) / GGT4.00 лв.
Алкална фосфатаза / ALP4.00 лв.
Лактат дехидрогеназа / LDH4.00 лв.
Амилаза / Amilase4.00 лв.
Холинестераза / Cholinesterase26.00 лв.
Липаза / Lipase5.00 лв.
Креатин киназа / CK5.00 лв.
Алфа-1 – антитрипсин/ Alpha-1-antitrypsin35.00 лв.
Церулоплазмин/ Ceruloplasmin35.00 лв.
Електролити и микроелементи
Калий / Potassium5.00 лв.
Натрий / Sodium5.00 лв.
Калций / Calcium4.00 лв.
Магнезий / Magnesium6.00 лв.
Желязо / Iron6.00 лв.
ЖСК (желязо-свързващ капацитет) / Total iron binding capacity8.00 лв.
Фосфор5.00 лв.
Хлориди / Chloride5.00 лв.
Бикарбонати/ Bicarbonate8.00 лв.
Йонизиран калции / iCa++8.00 лв.
Свободен ЖСК / UIBC7.50 лв.
Амоняк10.00 лв.
Анемия
Фолиева киселина / Folic acid22.00 лв.
Фолат в еритроцити / RBC folat20.00 лв.
Феритин / Ferritin22.00 лв.
Трансферин / Transferrin22.00 лв.
Трансферин рецептор разтворим / sTfR0.00 лв.
Витамин В12 / Vitamin B1222.00 лв.
Еритропоетин (EPO) / Erithropoetin49.00 лв.
Гликемичен статус
Глюкоза / Glucose4.00 лв.
Глюкоза (профил- 3 кратен) / Glucose 3x8.00 лв.
Гликиран хемоглобин / HbA1c hemoglobin15.00 лв.
Глюкоза (обременяване) / ОГТТ8.00 лв.
Липиден статус
Холестерол / Total Cholesterol4.00 лв.
HDL- холестерол / HDL Cholesterol4.00 лв.
LDL- холестерол / LDL Cholesterol4.00 лв.
Триглицериди / Triglycerides4.00 лв.
Липиден профил12.00 лв.
Сърдечно-съдови биомаркери
N-терминален proBNP / NT-proBNP45.00 лв.
Тропонин високочувствителен / сTn l hs32.00 лв.
cTnl/NT-proBNP45.00 лв.
Миоглобин / MYO30.00 лв.
Креатин киназа сърдечна фракция / CK-MB18.00 лв.
cTnl/CK-MB/Myo50.00 лв.
Сърдечен протеин свързващ мастна киселина / H-FABP10.00 лв.
Дигоксин / Digoxin20.00 лв.
Алипопротеин А1 / Apo А110.00 лв.
Алипопротеин В / Apo B10.00 лв.
Бъбречни биомаркери
Цистатин C / Cys-C39.00 лв.
β2-микроглобулин / β2-MG36.00 лв.
Креатинин на гладно / Creatinine FS2.50 лв.
Креатининов клирънс / Creatinine PAP FS12.00 лв.
Алдостерон / Aldosterone50.00 лв.
Д-димер / D-dimer22.00 лв.
С-реактивен протеин / CRP10.00 лв.
С-реактивен протеин високо чувствителен / CRP U-hs15.00 лв.
Прокалцитонин / Procalcitonin (PCT)40.00 лв.
CRP/PCT38.00 лв.
Интерлевкин 6/ IL-655.00 лв.
С-реактивен протеин + Прокалцитонин / CRP+PCT50.00 лв.
Общ простатен специфичен антиген / tPSA18.00 лв.
Свободен простатен специфичен антиген / fPSA18.00 лв.
Карциноембрионален антиген / CEA20.40 лв.
Карциноембрионален антиген 15-3 / CEA 15-320.40 лв.
Карциноембрионален антиген 19-9 / CEA 19-920.40 лв.
Карциноембрионален антиген 125 / CEA 125/ OV20.40 лв.
α-фетопротеин / AFP26.40 лв.
2pPSA и phi-индекс135.00 лв.
Cyfra 21-138.00 лв.
Плоскоклетъчен туморен антиген / SCC48.00 лв.
HE465.00 лв.
HE4 + CA 125 + Roma78.00 лв.
Тироидна функция
Тироид стимулиращ хормон / TSH16.90 лв.
Тироксин общ / tT416.90 лв.
Трийодтиронин общ / tT318.00 лв.
Тироксин свободен / tT416.90 лв.
Трийодтиронин свободен / tT312.00 лв.
Тироглобулинови антитела (TAT) / anti-TG15.00 лв.
Тиреопероксидазни антитела (MAT) / anti-TPO20.00 лв.
Анти-TSH рецепторни антитела / anti-TSH Ab45.00 лв.
Тироидни хормони адсорбция / Т-Uptake20.00 лв.
Тироглобулини / Thyroglobulins20.00 лв.
Репродуктивни хормони
Лутеинизиращ хормон / LH18.00 лв.
Фоликул-стимулиращ хормон / FSH18.00 лв.
Прогестерон / Progesteron18.00 лв.
Естрадиол / E218.00 лв.
Естрадиол неконюгиран / E2 unconjugated18.00 лв.
Тестостерон / Testosteron18.00 лв.
Пролактин / Prolactin18.00 лв.
Анти-Мюлеров хормон / AMH69.00 лв.
ДХЕА-С / DHEA-S18.00 лв.
Общ β- хорионгонадотропин / Total β-hCG18.00 лв.
Инхибин А / Inhibin A15.00 лв.
Плацентарен протеин А / PAPP-A15.00 лв.
Свободен естриол / E339.00 лв.
Свободен Тестостерон / Free testosteron39.00 лв.
Инхибин B / Inhibin B69.00 лв.
Андростендион / Androstenedione30.00 лв.
Надбъбречна жлеза, хипофиза и други
С-пептид / C-peptide26.00 лв.
Инсулин / Insulin18.00 лв.
Кортизол / Cortisol25.00 лв.
Адренокортикотропен хормон / ACTH28.00 лв.
ХОМА инсулинова резистентност/ HOMA – IR16.00 лв.
Костен метаболизъм
Паратхормон (интактен) /PTH39.00 лв.
Остеокалцин / Osteocalcin29.00 лв.
Соматотропен (растежен) хормон / hGH35.00 лв.
Витамин Д/ Vitamin D28.00 лв.
Маркер за костно разграждане /β-CrossLaps32.00 лв.
Карбамазепин / Carbamazepine19.00 лв.
Дигитоксин / Digitoxin19.00 лв.
Дигоксин / Digoxin35.00 лв.
Гентамицин / Gentamycin19.00 лв.
Парацетамол / Paracetamol19.00 лв.
Фенобарбитал / Phenobarbital19.00 лв.
Фенитоин / Phenytoin19.00 лв.
Теофилин / Theophyllin19.00 лв.
Валпроева киселина / Valproic Acid35.00 лв.
Аспирин/Aspirin19.00 лв.
Урина ОХИ / Urineanalysis3.00 лв.
Албумин / Albumin in urine3.50 лв.
Микроалбумин / Microalbumin in urine15.00 лв.
Кортизол / Cortisol in urine25.00 лв.
Неутрофилен желатиназа-свързващ белтък (НГАЛ) / NGAL12.00 лв.
Натрий в диуреза4.00 лв.
Калий в диуреза4.00 лв.
Калций в диуреза4.00 лв.
Mагнезий в диуреза3.50 лв.
Глюкоза в диуреза4.00 лв.
Фосфор в диуреза4.00 лв.
Хлориди в диуреза4.00 лв.
Пикочна киселина в диуреза4.00 лв.
Белтък в диуреза4.00 лв.
Урина седимент2.50 лв.
Магнезий в диуреза4.00 лв.
Имуноглобулин А / IgA15.00 лв.
Имуноглобулин М / IgM15.00 лв.
Имуноглобулин G / IgG15.00 лв.
Имуноглобулин Е / IgE24.00 лв.
Анти-Стрептолизин О / AST12.00 лв.
С3 - комплемент / C3-complement38.00 лв.
C4 - комплемент / C4-complement38.00 лв.
Ревматоиден фактор / RF12.00 лв.
Липопротеин А / Lp(a)0.00 лв.
Анти-нуклеарни антитела скрининг/ANA screening18.00 лв.
Анти-нуклеарни антитела 8 показателя /ANA 832.50 лв.
Анти-нуклеарни ENA антитела / ENA 6S25.00 лв.
Anti-Jo-125.00 лв.
Anti-Scl-7025.00 лв.
Anti-SM25.00 лв.
Анти-SS А антитела / Anti-SS A25.00 лв.
Anti-snRNP-C25.00 лв.
Anti-U1-70 RNP25.00 лв.
Anti-Intrinsic factor25.00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела IgM / APL IgM30.00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела IgG / APL IgG30.00 лв.
Анти-кардиолипинови антитела IgM / ACL IgM30.00 лв.
Анти-кардиолипинови антитела IgG / ACL IgG30.00 лв.
Анти-бета 2 гликопротеинови антитела IgM / AB2GP IgM30.00 лв.
Анти-бета 2 гликопротеинови антитела IgG / AB2GP IgG30.00 лв.
Aнти-митохондриални антитела IgM / AMA IgM30.00 лв.
anti-LKM-130.00 лв.
anti-GBM30.00 лв.
anti-MPO30.00 лв.
anti-PR330.00 лв.
Анти-Sacharomyces cerevisiae антитела IgA / Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA IgA)35.00 лв.
Анти-Sacharomyces cerevisiae антитела IgG / Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA IgG)35.00 лв.
Анти-глиадинови антитела IgA / AGA IgA69.00 лв.
Анти-глиадинови антитела IgG / AGA IgG69.00 лв.
Анти-тъканно-трансглутаминазни антитела IgА / Anti-tTG IgA69.00 лв.
Анти-тъканно-трансглутаминазни антитела IgG Anti-tTG IgG69.00 лв.
Ревматоиден фактор IgG / RF IgG25.00 лв.
Ревматоиден фактор IgM / RF IgM25.00 лв.
Анти-CENP-B антитела / anti-CENP-B25.00 лв.
Анти- ССР антитела / Anti-CCP20.00 лв.
Анти-двуверижни ДНК антитела IgG / Anti-dsDNA IgG25.00 лв.
Анти-двуверижни ДНК антитела IgM / Anti-dsDNA IgM25.00 лв.
Анти-SS B антитела / Anti-SS B25.00 лв.
Анти-деамидирани глиадин пептиди антитела IgА / Deamidated Gliadin IgA (anti-DGP)25.00 лв.
Анти-деамидирани глиадин пептиди антитела IgG / Deamidated Gliadin IgG (anti-DGP)25.00 лв.
Еозинофилен катионен протеин / ECP50.00 лв.
Окултни кръвоизливи /FOB12.00 лв.
Калпротектин/ Calprotectin - качествен тест20.00 лв.
Калпротектин/ Calprotectin- количествен тест50.00 лв.
Бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж18.00 лв.
Бърз тест за Грип А и B / Influenza A + B25.00 лв.
Провери резултат